Nowenny


Żywy Płomień

Zgodnie z zaaprobowanym dekretem Papieża Pawła VI w A.A.S. 58/16 z 29.12.1966 promulgowanym przez

Kongregację d/s. Wiary 15.11.1966 r. zezwala się na wydawanie bez imprimatur tj. bez pisemnego zezwolenia

pism mówiących o objawieniach, cudach, przepowiedniach lub innych nadprzyrodzonych zjawiskach.

Autor tej broszury Żywy Płomień - wyjaśnia, że z opublikowaniem niniejszych orędzi nie zamierza uprzedzać

osądu kościelnego.

”Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie”

Św. Paweł (I Tes 5,19-21)


Przewodnik do Nowenn

Wezwanie do modlitwy i ducha ofiary.


W ostatniej walce między siłami dobra i zła toczącej się dziś w czasie Końca Czasów, sam Bóg wspiera

nas swoją potężną Mocą, którą powinniśmy się zabezpieczyć przed atakami szatan a. Chwała

Wszechmogącemu Panu, że zsyła wiernym swoje „listy”, nowy ratunek dla naszego ocalenia i dla odnowy

Kościoła Katolickiego. Są to dyktowane przez Niebo, a spisane przez wybraną osobę, Żywego Płomienia

pełne płomiennego ducha, dotąd nieznane teksty Nowenn do Trójcy Świętej i do każdej Jej Osoby oddzielnie.

Przewodnik do Nowenn w prezentowanym zbiorze zawiera wskazówki, jak dobrze się modlić, by pogłębić

nasze życie z Bogiem w dążeniu do świętości i jak się przygotować do Bożego Sądu w świetle Czasu Końca.

Wybraną przez siebie Nowennę rozpoczynamy znakiem Krzyża Świętego. Następnie wypowiadamy

intencję modlitwy z prośbą o wstawiennictwo Niepokalanego Serca Matki Bożej. Do tych modlitw powinniśmy

zaprosić Chóry Anielskie oraz Świętych.

Znak Krzyża Świętego: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego - powinien być wykonany pobożnie, bez

pośpiechu, wyraźnym gestem rąk. Matka Najświętsza przypomina, że ten Znak ma być wykonany w taki

sposób, jak Jezus zawisł na Krzyżu. A Pan Jezus podkreśla, że kiedy czynisz Znak Krzyża Świętego, Ja

jestem z tobą. Starajmy się też z wielką czcią zbliżyć do Krucyfiksu, aby złożyć pocałunek przynajmniej na

jednej z Jego Świętych Ran. Pan Jezus zapewnia, że za każdy pocałunek jednej z Moich Ran ratuję jedną

czyśćcową duszę;. Zawsze w tym znaku szukajmy Bożej Obecności. Pocieszmy Zbawiciela, który przemawia

do nas w taki sposób z miłości do Mnie ozdabiaj Mnie słowami płynącymi z twojego serca; ozdabiaj Mój

Krzyż wieńcami miłości; ozdabiaj Mój Krzyż kroplą swojej miłości. Święty Krzyż, z którego płyną wielkie Łaski,

ma stać się centrum naszego życia i każdego człowieka. Nadeszła godzina, w której powinniśmy poświęcić się

Krzyżowi i nigdy nie obrażać Jezusa na Krzyżu, ani Go przeklinać. Krzyżu Święty, w Tobie jest moje

zwycięstwo nad złem, zarówno nad sobą jak i nad otaczającym światem. Właśnie moje każde zwycięstwo

będzie stopniem mojej chwały w Niebie. Nasza Niebieska Królowa tak oto wzywa swoje dzieci do poświęcenia

się Krzyżowi, na klęcząco i trzymając Krzyż w ręku:

Krzyżu Święty, pragnę przylgnąć do Ciebie całym swoim sercem, aby przyjąć Twoje zbawienne owoce.

Ofiaruję się Tobie, Krzyżu Święty, aby żyć w prawdzie i w miłości.

O, Panie Jezu Chryste, Ty, który dałeś się przybić do Krzyża, uczyń mnie podobnym do Siebie, abym wraz

z Tobą przylgnął do Krzyża przybijając wszystkie swoje grzechy, złe skłonności, wszystko to, co się Tobie nie

podoba. O, Jezu Ukochany, rzucam się w Twoje Ramiona, aby doświadczyć Twojej Miłości. Zanurz mnie w

Swojej Ranie Serca i pozwól mi tam przebywać na wieki. Amen.

Miłosierny Panie, Ty zawsze nas szukasz i prowadzisz szlakiem Twojego Światła opartego na Twoim

Bóstwie oraz wzywasz głosem Hymnu Twojej Miłości: bądźcie światłem i solą ziemi. Wznoście swoje oczy ku

Niebu. Kochajcie Mnie ponad miarę i pragnijcie Mnie. Miłość jest kluczem do Zbawienia, jest Życiem.

Przyjdźcie do Mnie w kontemplacyjnej adoracji Cisza jest modlitwą najskuteczniejszą ze wszystkich. 

Niech wasz duch wzniesie się do Mnie odczuwając Moją Obecność. Wszystko, co mówicie, czynicie, kto

miłuje Moje Serce, jest już błogosławiony w Moich Oczach. lub myślicie - będzie dla Mnie. Składajcie z siebie

ofiarę połączoną z wyrzeczeniami za tych, którzy powiększają Moje Rany. A zwłaszcza te Rany, które Moi

przeciwnicy zadają Niepokalanemu Sercu Mojej Najświętszej Matki. (Pan Jezus prosi, aby przy rozważaniu

Tajemnic Świętego Różańca gorąco czcić Jego Najświętszą Matkę - tak jak On oraz wynagradzać za

uczynione Jej zło). Kochając żarliwie Boga powinniśmy swoją każdą kroplą miłości gasić płomienie dusz

czyśćcowych (dobrą myślą, słowem uczynkiem). Pan Jezus Pochyla się nad nami mówiąc: wzywajcie Mnie w

trudnościach. Pocieszę was wszystkich, dam nadzieję;.

Jezu, Miłośniku dusz, dziękujemy Ci, że chcesz z nami po przyjacielsku rozmawiać. Ty przecież jesteś

naszą Drogą, Prawdą i Życiem. My grzeszni i słabi powierzamy Ci się całkowicie i prosimy Cię: naucz nas


dobrze się modlić oraz wprowadź na Drogę Doskonałości. I pomóż nam w naszych dobrych postanowieniach.

Ufamy, że gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, Sam Duch przychodzi nam z pomocą. Lecz najpierw

otwórzmy Mu nasze serca i pozwólmy w nas działać. Każda dobra modlitwa jest rozmową z Bogiem, który

oczekuje od nas takiego życia jak On pragnie. Dzięki czystym i pokornym naszym sercom otrzymamy dla

siebie i dla bliźnich Boże Miłosierdzie. Modlitwy, które zanosimy do Boga Ojca, zawsze powinny być pokryte

Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa - Jego Syna. Często dołączajmy do swoich próśb takie oto wezwania:

Pomóż nam, Matko, pomóż nam, Jezu, pomóż nam, Trójco Święta; albo Jezu, Maryjo, Józefie Święty,

wszyscy Święci, Aniołowie i dusze zmarłych - pomóżcie nam, albo Panie Jezu, przez Twoją Najświętszą

Mękę i Krew, którą wylałeś za nas na Krzyżu i przez Twoją Agonię, i przez Miłosierdzie Boże daj Łaskę

Zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie;.

Święty Świętych, niech się uśmiechnie do nas Twoje Święte Oblicze! Nasze serca połączone z Twoim

Najświętszym Sercem i Niepokalanym Sercem Maryi oraz sercami Świętych i Aniołów zawsze powinny

wyrażać uwielbienie, wdzięczność, radość, skruchę pełną pokory i Prośby. W modlitwie po-winniśmy

odczuwać to, co mówimy - tak, by zrozumieć każde słowo. Nasz Zbawca życzy, by modlić się wytrwale,

szczerze, otwartym sercem w spokoju, skupieniu, w ciszy; bez pośpiechu i niecierpliwości. Królu Boleści,

doprowadź nas do pokuty, wynagrodzenia za zadane Ci grzechy, nieczystości, które bez litości rozdzierały

głęboko Twoje Najświętsze Rany.


Czas próby dla świata i Kościoła


Nasze modlitwy mogą zmienić świat, w którym żyjemy. Aktualnie ten czas jest pod władzą Szatan a, który

opętuje i zabija. To kainowe pokolenie zauroczone utopią, magią, mamoną ucieka przed Krzyżem albo z Nim

walczy. Chce ponownie ukrzyżować Żywego Boga i sprawia, że Pięć Ran Jego Ciała jest dziś otwartych. W

tym świecie obłąkanym pychą trwa Agonia zdradzonego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa (śpią-czka wielu

pasterzy pogrążonych w apatii, znieważanie Sanktuariów, spiski i zdrady w samym centrum Domu Pańskiego i

inne). Ten Kościół musi przejść te wszystkie cierpienia i zdrady, które znosił od swych wrogów Wiekuisty

Kapłan, Jezus Chrystus. To jest czas wielkich prób, cierpień, oczyszczenia. Każdy człowiek ma nałożony do

dźwigania krzyż, który powinien nieść na wzór Cichego Baranka w pokornym uniżeniu, by oczyścić się z

wszelkich swoich nieprawości. Każdy też jest poddany próbie wierności; nikt też nie jest oszczędzony od

zwielokrotnionych ataków sił ciemności, które zstępują na wszystkich ludzi. Przed zbliżającą się Godziną

Karania coraz wyraźniej następuje podział: na drogę Ablów, owiec, dzieci Światłości oraz na drogę Kainów,

kozłów, zbuntowanego pokolenia Lucyfera.

Pełen Współczucia Bóg pokazał całej ludzkości Swoje nieskończone Miłosierdzie, lecz tylko garstka

odpowiedziała na te kochające wezwania Miłości. Od kilkunastu lat Miłosierny Bóg wzywa ludzi odwracających

się od Niego przede wszystkim głosami Jezusa i Maryi poprzez wybrane osoby - do nawrócenia, modlitwy,

ofiary. Te Święte Głosy nie są słowami osoby przekazującej, lecz przez nią mają promieniować Światłem i

Łaską na Mistyczne Ciało Kościoła. Świadectwem autentyczności tych orędzi jest Duch proroczy ukazujący

tylko Bogu znaną przyszłość oraz to, że są one zawarte w Piśmie Świętym. "Kto je przyjmuje - mówi Pan

Jezus - Mnie przyjmuje". Większość ludzi zwiedziona przez Szatan a odrzuca je. Ci przeciwnicy są też

przeszkodą do odkrycia Światła Prawdy dla poszukujących. Coraz bardziej Najświętsze Serce Zbawiciela

przeszywa pycha, niewrażliwość na Jego Znaki, Cuda i Boskie Dzieła.

W obliczu czekających zagrożeń, zwłaszcza w chwilach słabości nigdy nie wątpmy w Obecność naszego

Pana i Króla, który ożywia i wydobywa nawet zgubione dusze z otchłani zła, jeżeli usłuchają wezwania i

uwierzą w cud Bożego Miłosierdzia. Niebo z wielką troską podaje wskazówki jak ustrzec się zdradzieckich

sideł i być wolnym od ataków demona. Współczujące Serce Jezusa, dzięki Ci składamy za Twoje Święte

Oblicze, które nam dałeś, jako największy Skarb i Ratunek przed piekielnymi mocami. To Światło

Przenajświętszego Oblicza, które odsłania Twój Wielki Boży Majestat, gdy będzie się je nosić na swojej piersi,

spowoduje całkowite uwolnienie się od ataków Szatan a i odrzucenie go w głębiny Piekła. Także wtedy, gdy

będzie usiłował upodobnić się do Jezusa czy Maryi.

Światłością świata są obecnie Święte Miejsca uświęcone przebywającym tam - pośród ludzkich dusz -

Jezusem Chrystusem. Otrzymują one wiele błogosławieństw. Trzeba je ochraniać przed Złem, które depcze

Boskie Serce Baranka. Święte Sanktuaria o niesprofanowanych obrzędach przetrwają czasy wielkich prób,

inne będą zniszczone. Istnieją też Miejsca Uświęcone Łaską, które będą schronieniem dla uciekinierów przed

atakami piekielnych smoków, które doznają tu wiele porażek.

W Świętych Miejscach, gdzie są odprawiane Msze Święte, nieustannie są obecni Aniołowie składając Bogu

radosny hymn uwielbienia. Każdego dnia wysyłajmy swoich Aniołów Stróżów do tych Świętych Miejsc na

całym świecie. W Uświęconych Miejscach pokorne grupy modlitewne adorując na kolanach oddają cześć -

Najświętszemu Sercu Jezusa. Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa - z Woli Trójcy Świętej - ma wartość

najwyższą. Dlatego że to Serce nosi na Sobie znamię ludzkiej godności tym bardziej, iż ongiś i dziś

doznawało i doznaje straszliwych zniewag. Dlatego konieczne jest takie zadośćuczynienie Panu Jezusowi,

które sławi Jego Świętą Godność.

Zanurzmy nasze mizerne serca w Najświętszym Sercu Jezusa, by je przeniknął, oczyścił i ukrył przed

kłamcą i kusicielem.

Tarczą obronną przed atakami demona jest noszenie na sobie na stałe szkaplerza Najświętszego Serca

Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Prawdziwi czciciele Najświętszego Serca Jezusa przed Tabernakulum

powinni usuwać modlitwą i ofiarą Jego Cierpienie i leczyć Jego Rany po ubiczowaniu. Kiedy oddajemy chwałę

Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, upraszajmy Trójcę Świętą o przyśpieszenie intronizacji

Najświętszego Serca Jezusa w całej naszej Ojczyźnie.

Najświętsza Matka wszystkim poleca Swoje Niepokalane Serce, które uosabia Boską Miłość ogarniającą

wszystkich ludzi i którą, niestety, wielu odrzuca.

Maryja zapewnia, że nie zbłądzą ci w czasie ostatecznych prób, którzy dzięki Jej pośrednictwu otrzymają

Światło chroniące ich przed zbliżającymi się ciemnościami. A stanie się to wtedy, gdy będą rozpamiętywać

bolesne Jej przeżycia związane z Męką Jezusa Chrystusa. Niepokalana zachęca, by składać przez

Niepokalane Jej Serce naszą pokutę, ofiarę, trudy codziennego dnia; nasze słabości i krzyż.

Sąd Boga Ojca Znak Syna Człowieczego


Ten schyłek Wiary, Światła i Prawdy pogańskiego świata grożący wielkim niebezpieczeństwem zatraty

duszy wstrząśnie seria Wielkich Cudów. Bóg Ojciec to sprawi, aby wyrwać zaspaną w nieprawości ludzkość.

Na niebie i Ziemi ukażą się Znaki zapowiadające bliskie nadejście Bożej Sprawiedliwości Ojca

Przedwiecznego, który przed rozpoczęciem Swojej akcji karania zepsutego świata, odbierze człowiekowi i

Szata-nowi panowanie nad Ziemią. Da jednak grzesznikom szansę uratowania ich dusz.

Będzie kilka Znaków na niebie i Ziemi zapowiadających przełomowe zdarzenia dla świata m. in.: ucieczka

Papieża Jana Pawła II i jego rzekoma śmierć, upadek światowej giełdy, nadzwyczajne zjawiska w przyrodzie i

Wielki Biały Krzyż na niebie. Przed ukazaniem się tego Świetlistego Znaku Krzyża na niebie prawdopodobnie

nadejdą Trzy Dni Ciemności. Te Dni potwierdzające krawędź końca Czasu Apokalipsy będą jakby sygnałem

obalającym wiarołomstwo grzesznego świata przez szalejące burze, straszliwe trzęsienia ziemi, zapadające

się w gruzy całe krainy. W czasie tych Dni Bóg dotknie przede wszystkim karą bezbożnych.

Wielki Cud rozpocznie się w Nowy Dzień Wielkiego Czwartku, gdy na niebie ukażą się: Świetlisty Krzyż,

który zapoczątkuje Wielkie Ostrzeżenie oraz Święta Hostia. Wszystkim mieszkańcom ziemi będzie dany czas,

aby pojęli właściwe znaczenie Krzyża na niebie oraz zbliżającą się Bożą Sprawiedliwość. Jezus Chrystus

uświadomi ludzkości Swoją okropną Mękę, która wciąż trwa i Swoją Boską Eucharystię. Pojawienie się tego

Krzyża oświecającego duchowe ciemności spowoduje okropny szok w ludzkiej świadomości, głównie z

powodu oglądu własnych grzechów. Bowiem w tej Godzinie nastąpi Nowe Wylanie Ducha Świętego. Będzie to

Druga Pięćdziesiątnica tzw. Mały Sąd. Duch Święty przeniknie dusze i ciała każdego człowieka, który pozna

wszystko popełnione przez siebie zło oraz udział swoich grzechów w ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa -

Największego Męczennika. Ten swoisty rachunek sumienia będzie wstępem i przygotowaniem do wielkiego,

szczegółowego rachunku sumienia każdej duszy.

Wówczas podniesie się jęk, błagania, strach. Słowo zstąpi na was, stworzenie, jak uderzenie Pioruna!

Biada niewiernym! Biada zwłaszcza tym, którzy współzawodniczą z Bogiem, przed którym nie chcą się

upokorzyć, uważając siebie za równych z Nim. Ten Święty Biały Krzyż będzie dla wielu wielką karą. Wielu też

ogarnie przerażenia, gdy zobaczą otaczające ich złośliwe duchy. Pan Jezus Swoim Sądem pokarze przede

wszystkim tych, którzy zlekceważyli Matkę Najświętszą oraz wszystkich tych, którzy po grzechu odrzucenia

Ducha Świętego dali się zawładnąć Szatan owi. Przeciwników Boga spalą właśnie promienie Krzyża.

Ten Krzyż będzie powodem różnych cudów. W czasie wielkiego sztormu z grobów powstaną umarli. Żadne

jednak przerażające zjawiska nie dotkną dzieci Światłości, bo Jezus będzie z nimi. Na niebie wszyscy zobaczą

wypisane ogromnymi lite-rami imię F A T I M A, aby każdy mógł uzmysłowić sobie realne znaczenie Sekretu

Fatimskiego. To będzie Czas Chwały Jezusa Chrystusa, który przywróci Boski Porządek światu. Dlatego też

Krzyż - znak Jego Cierpienia i Męki stanie się znakiem Zbawienia i Miłosierdzia. Rany Jezusa Chrystusa

uratują świat, gdyż Jego Boska Krew Pszesiąknęła Planetę Ziemię, która przez Niego odkupiona jest pierwszą

i jedyną w Kosmosie. Ta nasza Planeta będzie otoczona Chwałą całej Najświętszej Rodziny z Nazaretu, która

na niej żyła i cierpiała dla naszego zbawienia.

Ten Święty Krzyż będzie radością dla udręczonych serc i mocą leczniczą dla wielu chorych. Szczęśliwi

będą ci, którzy na ziemi pokornie dźwigali swój krzyż, przebaczając wrogom, uśmiercając w sobie egoizm i po-

czucie ważności. Jezus Chrystus - Pan i Sędzia wydarzeń, które spadną w owym czasie na Ziemię, postąpi

wyrozumiale z upokorzonymi i błagającymi o ratunek grzesznikami - jako Czuły i Kochający Obrońca. W

dniach surowych doświadczeń i klęsk nasz Pan będzie z dziećmi Światłości zjednoczonymi z Nim sercem.

Zanurzy je w Swojej Drogocennej Krwi i obdarzy Łaską wytrwałości. One zaś sercem i duszą będą szukały

schronienia w Dwóch Sercach: Jezusa i Maryi, wzywając również Aniołów i Świętych. Tym, które będą

potrzebowały pomocy, Najlepszy Obrońca roześle posłańców czyniących cuda. Niektóre osoby będą widziały

Aniołów i Świętych oraz będą miały własne wizje stosownie do stanu swojej duszy.

Święty Krzyż na niebie będzie widoczny przez siedem dni i siedem nocy. Na końcu tego okresu pojawi się

Wielkie Ostrzeżenie, jako Cud spowodowany przez Boga Ojca. Będzie ono trwało przez tydzień.

Wielkie Ostrzeżenie

Do ludzi pogrążonych w duchowym letargu i kroczącym Doliną Śmierci prze-mówi wylany z Czary Gniew

Ojca Przed-wiecznego zwany Wielkim Ostrzeżeniem. Bóg nie będzie dłużej oszczędzał nawet tych, którzy

jako wyznawcy Kościoła od-rzucą obecne zbawcze Dzieła Jezusa Chrystusa. Coraz większym próbom będzie

poddana cała ludzkość. Będzie to Czas Boga.

To Ostrzeżenie wydarzy się w końcu siódmych dni i nocy po Wielkim Białym Krzyżu na niebie. Ostrzeżenie

rozpocznie się gigantyczną eksplozją na słońcu. Po otoczeniu Ziemi pierścieniem Komety pozostanie

ogromna chmura kurzu i toksyn. Następnie Kometa uderzy w Ziemię i wstrząśnie ją do fundamentów.

/Przed uderzeniem Komety w Ziemię nastąpi pochwycenie i przeniesienie milionów wybranych ludzi oraz

Miejsc Uświęconych i domów błogosławionych do Królestwa Pokoju/.

Kiedy Matka Najświętsza przykryje Ziemię Białym Płaszczem w postaci grubej białej chmury, Ziemia

znieruchomieje, a stan bezruchu obejmie wszystkich i wszystko, co na niej istnieje. Tak zacznie się polegająca

na przywołaniu dusz ogólna Ekstaza, w czasie, której odbędzie się Sąd Szczegółowy. Bóg będzie mówił do

każdego człowieka z osobna. Każdy żyjący człowiek ujrzy Boga w Świetle Trójcy Świętej - Ojca i Syna i Ducha

Świętego. Zobaczy prawdę o własnej egzystencji z okresu całego życia, doświadczy BÓLU swoich

popełnionych grzechów. Będzie to tak wyglądało jakby to był Sąd Ostateczny - tylko w indywidualnym

przeżyciu. Każdy też zobaczy swoje wieczne przeznaczenia - Niebo czy Piekło, gdyby w tej chwili umarł.

Zrozumie też skutki swoich grzechów. Dusze lepiej przygotowane będą mniej cierpieć. Jednak nawet dusze

ludzi najbardziej zagrożonych będą miały szansę powrotu do Boga, jeżeli na koniec pozwolą się dotknąć

Bożej Łasce i całym sercem uznają Boże Miłosierdzie. Niestety, będą tacy, dla których sam Jezus Chrystus i

Jego Wielkie Cuda będą czymś niewygodnym. Po przeżyciu Wielkiego Ostrzeżenia każdy człowiek będzie

musiał podjąć decyzję - z Bogiem czy z Szatan em.

W czasie Wielkiego Ostrzeżenia oprócz uderzenia Komety w Ziemię wielkie zniszczenie spowodują

trzęsienia ziemi, nieustannie trwające pioruny i grzmoty. Zburzeniu ulegną wielkie aglomeracje, domy,

szczególnie ludzi bezbożnych, (lecz oni sami zostaną przy życiu). Ocaleją aktywne domy błogosławione, w

których przebywają Jezus i Maryja, a modlitwa jest głównym źródłem czci Boga. Wiele kościołów legnie w

gruzach. Przetrwają tylko święte Sanktuaria.

W czasie trwania tych wydarzeń ludzie będą całkowicie odizolowani od świata. Nikt nie powinien

przebywać na zewnątrz domu, bo albo zginie od trujących gazów albo będzie zagrożony widokiem demonów,

których głosy będą przypominać głosy krewnych lub znajomych. Nie wolno kontaktować się z nimi, bo to

będzie groziło śmiercią ciała i duszy. Należy też unikać wyglądania na, zewnątrz, aby nie oglądać Gniewu

Bożego.

Stopień bezpieczeństwa osób poddanych tym bolesnym próbom będzie zależał od ich ufności, modlitwy i

zgody na Bożą Wolę.

Jezus, który jest Miłością kochającą wszystkich, niespodziewanie powróci. On pragnie, by na tę

nadchodzącą Godzinę Ciemności dla całego świata jak najwięcej dusz było gotowych i czuwających.

Szczególnie prosi o wiarę w Jego Obecność i czyste serca w czasie tej Wielkiej Udręki, której dozna Jego

Kościół. Zanim jednak Jezus Chrystus odnowi całkowicie Mistyczne Swoje Ciało w oznaczonej Godzinie, i

sprawi, że ten Kościół wstanie z grobu i zmartwychwstanie duchowo razem z Nim - Jego Głową, Najświętszy

Zbawiciel zapewnia dzieci Światłości: "pocieszę (was) Moim Sercem", a Mój Duch za waszym pozwoleniem

będzie z wami wzrastał i dodawał odwagi, uwalniając od strachu.

W tym odradzającym się Kościele będą również pokorni i posłuszni - dawni wrogo-wie Ukrzyżowanego.

Duch Święty Ogniem Swojej Miłości uzdrowi zbłąkane dusze.

Pan Jezus prowadząc Boże dzieci pośród groźnych kataklizmów umieści je w Swoim Świętym Sercu,

ukryje w Jego głębiach i będzie chronił od zła. Już od momentu pojawienia się Świetlistego Krzyża na niebie

roześle On do ich obrony Aniołów, którzy będą przekazywać im niezasłużone Łaski i Błogosławieństwa dotąd

ukryte i nieznane, które znajdują się w specjalnych kielichach. Aniołowie będą czynili cuda w imieniu Trójcy

Świętej, Jezusa oraz Trzech Świętych Serc: Jezusa, Józefa i Maryi. Z rozkazu Bożego Aniołowie również

odbudują to, co zostało zniszczone wśród dzieci Światłości.

Apostołowie Maryi w czasie Ostrzeżenia otrzymają odpowiednie instrukcje do działania, aby udzielić

pomocy potrzebującym.

Pod opieką Nieba będą błogosławione domy, gdzie w jednym pomieszczeniu będą się wspólnie modlić do

Boga i Najświętszej Dziewicy dzieci Boże. Wówczas tarczą obronną dla nich będą poświęcone obrazki

Świętego Oblicza Jezusa albo medaliki św. Benedykta umieszczone przy drzwiach i oknach. (Nie będą one

działały w domach ludzi bezbożnych). Każda z tych osób ma być należycie ubrana. Należy tak zorganizować

nieustanną modlitwę, aby w czasie jej trwania był krótki odpoczynek z przygotowanym pożywieniem oraz na

zmianę były wyznaczone godziny snu. Te dzieci chroniące się do Jezusa mają zachować wewnętrzny spokój,

mimo że będą starały się go zakłócić na zewnątrz szalejące demony oraz głosy tych, co pozostali na dworze i

inne groźne odgłosy (nikogo nie można wpuszczać do środka). Aby Pan Jezus ustrzegł od zła modlących się,

powinni oni wzywać św. Michała Archanioła, Aniołów Stróżów, Aniołów Wojujących. Koniecznością będzie

używanie poświęconych świec i poświęconej wody. Pan Jezus poleca modlić się o nawrócenie przede

wszystkim tych, którzy odeszli od Kościoła; ponadto za modernistów, niewierzących, umierających. W

modlitwie dziękczynnej, przebłagalnej i błagalnej ci ufający uczestnicy powinni wpatrywać się w Krucyfiks, w

poświęcone obrazy Jezusa, Maryi i Świętych. W programie modlitw należy uwzględnić odmawianie Różańca

Świętego; śpiewanie pieśni nabożnych, pokutnych; czytanie Księgi Psalmów, zwłaszcza Psalmu 50 i innych.

W czasie Ostrzeżenia zginie 1/3 część ludzkości. Gdy Ziemia zacznie się obracać, wrócą naturalne

zjawiska w przyrodzie. Po Ostrzeżeniu zmieni się całkowicie dla wszystkich życie. Wszystko ulegnie całkowitej

dezorganizacji. Nie będą działały żadne instytucje ani szkoły. Katastrofalne skutki dla życia ponadto przyniosą:

wielki chłód, wielka susza, wielka plaga różnych insektów i gryzoni; powszechny brak wody i żywności.

Rządy Antychrysta w walce z Kościołem Chwały

Po przerażających skutkach Wielkiego Ostrzeżenia wybuchnie wojna nuklearna, która będzie dziełem

Antychrysta. Buntownik siłą i zdradą zapanuje nad Kościołem Jezusa Chrystusa. Będzie wznosił ohydę

spustoszenia obalając tradycyjne dogmaty Kościoła, odrzucając i zabijając proroków, rzucając klątwy przez

księży modernistów, znieważając Eucharystię, niszcząc nabożeństwa do Matki Bożej, Aniołów i Świętych.

Zacznie się Czas Wielkiej Udręki. W tych momentach globalnego kryzysu nastąpi rozdział w Kościele. Stolica

papieża zostanie przeniesiona do Jerozolimy. Fałszywy papież przez światowe media ogłosi wybawiciela

świata z powszechnej zapaści. Nazwie go prorokiem Trzeciego Milenium. Ten zapowiedziany zbawiciel

pojawi się, jako nauczyciel ludzkości a zarazem Mesjasz - Chrystus. W rzeczywistości będzie to Antychryst

zwany Maitreyą, który w stworzonym przez siebie Królestwie Szatan a stanie na czele Jednego Światowego

Rządu - międzynarodowego super państwa. Będzie czynił przy pomocy szatańskich sił fałszywe cuda, głosząc

ideologię braterstwa i zjednoczonych wspólnot. Będzie posługiwał się Słowami Jezusa, Matki Bożej, Boga

Ojca twierdząc, że on sam swoją mocą czynił cuda, które są rzekomo cudami Matki Bożej. Na całym świecie

będzie też jeden fałszywy kościół - super kościół międzynarodowy na czele z antypapieżem. Maitreya i

antypapież będą rządzili całym światem, by jak najwięcej ludzi za sobą pociągnąć do Piekła, oznakowując ich

mikro-chipami; tzn. liczbą 666 - pieczęcią Bestii. Za pomocą tego cyrografu ta totalitarna władza będzie miała

globalną kontrolę nad całą ludzkością. Niestety, olbrzymia większość ludzi zaakceptuje Antychrysta, straci

wiarę i pójdzie na ugodę z Czerwonym Smokiem. Niegodziwiec - ten Wąż, który uwiódł Ewę, zwiedzie nawet

wybranych pochlebstwami i wieloma godnościami. Ludzie o wyniosłych sercach z powodu swej niewierności

będą oddawać pokłon Bestii. Będą bluźnić Dziełom Ducha Świętego oraz ogłaszać prawa zepsutego świata.

Wobec niepoprawnych przeciwników Antychryst będzie stosował terror zagłady, pozbawiając ich

podstawowych praw do życia (obozy koncentracyjne, burzenie tysięcy kościołów, konfiskata całej żywności,

którą będą następnie racjonować wszystkie rządy itp.).

W zdradzonym od wewnątrz Kościele Jezusa Chrystusa zapanuje wielka apostazja - modernizm. Kiedy

bunt na czele z Niegodziwcem osiągnie swój szczyt, w obronie Kościoła Chwały oraz dla Imienia, Czci i Ofiary

Pokornego Baranka - Emanuela strzegącego Swoich owieczek do końca, wystąpi nieustraszona iskra -

najwierniejszy mocarz Ducha.


W Czasie Końca


W Czasie Końca tych wielkich wydarzeń w toczącej się walce z siłami ciemności, w której uczestniczą

także niebiescy Święci i Aniołowie, Bóg ocali sprawiedliwych. Dzieci Światłości będą walczyły miłością,

zwyciężając swoich nieprzyjaciół. Demon szczególnie zaciekle będzie walczyć z błogosławionymi domami św.

Szarbela. Te domy utworzone na życzenie Ojca Przedwiecznego będą reprezentować ukryty, lojalny mały

Kościół Reszty. Ten mały Kościół Chwały zjednoczony z Jezusem Chrystusem i Niepokalanym Sercem Matki

Bożej dotrwa w wierności do końca dzięki papieżowi Ja-nowi Pawłowi II. Pan Jezus będzie pokrzepiał Swoim

Świętym Obliczem prześladowane dzieci z katakumb. To Oblicze będzie emanowało Światło. Najświętszy

Pocieszyciel umocni wiernych Siłą i Prawdą Swojego Ducha tak, że zostaną oczyszczeni i zahartowani w tyglu

cierpienia, miłości i wierności.

Matka Zbawiciela, Współodkupicielka Świata, Największa Męczennica odniesie wraz ze Swoją Różańcową

Armią zapowie-dziane w Fatimie całkowite zwycięstwo nad piekielnym Wodzem. Różaniec, który jest kluczem

do największych Łask, zwycięży i zwiąże Szatan a. Uwierzcie, że godzina naszego wyzwolenia jest bliska. Zło

świata w jednej chwili runie. Jezus Chrystus uratuje ludzkość z przeklętych mocy Szatan a i całego Piekła.

Będzie to koniec Czasów Mesjańskich.


Nowe czasy - odnowiona Ziemia


Na nowej Ziemi w nowej Złotej Erze Królestwa Pokoju, Miłości, Sprawiedliwości, która będzie nowym

Rajem, nastąpi całkowity triumf Kościoła Jezusa Chrystusa - Kościoła Reszty. Zbliża się Chwalebny Dzień,

gdy po zakończeniu wygnania ocalonych ludzi ze wszystkich krajów, którzy przetrwają ciężkie próby

oczyszczającego ognia, przywita pełne Chwały Przenajświętsze Serce Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

Jego Najświętsza Matka przybędzie też z Krzyże okrytym Wielką Chwałą. W tym wspaniałym Królestwie

zamieszka nowych ludzi plemię. Dzieci Światłości będą jedną rodziną ożywioną miłością, miłosierdziem,

braterstwem; rozśpiewaną hymnem radości i dziękczynienia. Niebieska Matka będzie nader szczęśliwa z

powodu ich jedności. W tych zjednoczonych sercach będzie siedziba Ducha Świętego, który napełni je

Niebieskimi Darami. Dzieci Boże doznają pełni szczęśliwości, żyjąc i panując wraz z Jezusem Chrystusem, od

którego będzie pochodziła cała władza dzielona z najmniejszymi. W chwili śmierci zostaną oni przemienieni i

osiągną Niebo.

To Królestwo będzie Królestwem Dwóch Serc: Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa - zjednoczonego

Miłością i Doskonałą Ofiarą z Niepokalanym Sercem Jego Najświętszej Matki - Współodkupicielki świata. Te

Dwa Najświętsze Serca razem cierpiały i odnowiły zranione serca odnalezionych grzeszników.

W nowej Świętej Świątyni, gdzie będzie się wznosił Tron Baranka, popłynie źródło Wody Żywej - Duchowy

Pokarm, Cudowne Bogactwa Najświętszego Serca Zbawiciela, który ze Swojej Pełni obdarzy Łaskami

Swojego Świętego Ducha spragnione świętości dusze. Jezus Chrystus ze Swoją Wspaniałością, Mocą,

Wszechpotęgą sprawi, że wytryśnie nowe życie w tych ocalonych wygnańcach starej Ziemi. Chrystus Król

tego Raju, jako Pasterz jednej owczarni ukaże Swoją Chwałę, królując razem ze Swoją Najświętszą Matką -

Suwerenną Królową. Tej Królowej zjednoczonej z Bożą Trójcą cała Ziemia i Niebo, cały Wszechświat będzie

oddawał największy hołd, śpiewając wspaniały Hymn Magnificat. Lud Raju napełniony Duchem Świętym

stanowiąc jedno z Najświętszą Bożą Trójcą będzie wysławiał Boże Miłosierdzie wokół jednego, jedynego

Świętego Tabernakulum.