Nowenna do Najświętszej Eucharystii.

Nowenna do Najświętszej Eucharystii.

 

Słowo wstępne.

      Pan Jezus w maju 1994 r. przekazał Polsce przez Żywego Płomienia Nowennę do Najświętszej Eucharystii, jako kolejny ratunek, szansę i źródło szczególnych Łask. Najświętszy Król Chwały pragnie, aby ta Nowenna i Koronka były odmawiane sercem z głębokim uszanowaniem, jako przygotowanie do Święta Bożego Ciała. Ma Ona Mocą Jezusa zwyciężać szatana, nauczyciela kłamstwa. Można odmawiać wszystkie podane modlitwy, a także te, które są zawarte w książeczkach do nabożeństwa.

     Obowiązkowo należy odmawiać: modlitwę wstępną, zasadniczą, Litanię, Koronkę do Najświętszej Eucharystii, modlitwę na zakończenie każdego dnia Nowenny, jeden dziesiątek Różańca Świętego -  Piąta Tajemnica Bolesna: "Pan Jezus umiera na Krzyżu".

     Jeżeli cały Naród Polski będzie odmawiał tę Nowennę, Pan Jezus obiecuje, że szybko nastąpią korzystne zmiany na lepsze. Ponadto też apeluje, aby wszyscy odmawiali tę Nowennę i razem z nią Koronkę, którą również można odmawiać osobno. Dzięki Koronce można uprosić sobie oraz innym wiele Łask, a szczególnie Łaskę zgody, Bożej Miłości i Bożej Opieki przed skutkami pułapek szatana. Nowennę można odmawiać w dwojaki sposób:

 1. Raz w miesiącu w wybranym dniu rozpoczynamy ją i kontynuujemy łącznie przez dziewięć dni,

 2. Raz w miesiącu w wybranym dniu przez dziewięć miesięcy - najlepiej w pierwszą sobotę miesiąca - będzie to wtedy tzw. Wielka Nowenna.

 

Łaski-obietnice podane przez Pana Jezusa, 

które przez tę Nowennę można uprosić:

 - dam szczególne Łaski nawrócenia ciężkim grzesznikom,

 - możliwość dojścia do świętości życia swojego i bliskich,

 - Łaskę pojednania skłóconych,

- Łaskę wzrostu świętości grupom ludzi (parafianom, diecezjom, nawet całemu narodowi),

 - Łaskę, że na skutek odmawiania tej Nowenny będą uciekać w popłochu złe duchy,

 - Łaskę miłości wszelkich nieprzyjaciół,

 - Łaskę wzrostu świętości wśród kapłanów,

 - Łaskę rozpoznawania złych duchów, zwłaszcza w ich dziełach,

 - Łaskę doskonałego wypełniania Woli Bożej.


Modlitwa wstępna.

      Najświętszy Zbawicielu, rzeczywiście Obecny w tym Najświętszym Sakramencie, jako Ofiara Doskonała! Ja nędzny grzesznik przepraszam Cię, mój Zbawco i Odkupicielu, za wszystkie moje i innych grzechy. Matko Boża, Współodkupicielko świata oddaję się pod Twoją przemożną Opiekę i pokornie proszę o dobre odprawienie tej Nowenny. Najświętsze Serce Jezusa, zsyłasz mi pocieszenie, że mogę zostać ofiarą Twojego Serca. Pouczasz, że dopiero pełen ufności mogę wypełniać Twoją Świętą Wolę i że przez te ofiarowane modlitwy będzie pokonany szatan działający na mnie i bliźnich. Panie Jezu, chcę Cię kochać coraz bardziej, wyrzekam się mojej woli i chcę pełnić tylko Twoją, Świętą Wolę. Przez Przeczyste Ręce Twojej Matki oddaję się Tobie bezgranicznie, do końca i na całą Wieczność. Ty i Twoja Święta Matka wiecie, czego mi potrzeba (wymienić intencję swoją i innych).

Panie Jezu Chryste, moja Warownio, wysłuchaj mojego błagania, ale uczyń to, czego pragnie Twoje Serce, lecz nie pozostawiaj mnie na pastwę woli szatana. Dlatego proszę Cię, niech zawsze mnie prowadzi Twoja Święta Wola. Dozwól, abyśmy wszyscy w tych czasach Apokaliptycznych przez tę modlitwę - Nowennę uzyskali potrzebne Łaski do dobrego życia. Święty Mistrzu, dopomóż mi, abym do końca nigdy więcej nie popełnił śmiertelnego grzechu, trwając w świętym życiu. Miłosierny Panie, udziel również Łaski świętości moim najbliższym oraz wszystkim, za których się modlę.

Niech będzie Najświętsza Chwała i Cześć dla Twej Świętej Obecności w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! Tak nam dopomóż Bóg! Królu Chwały, proszę Cię o Łaskę głębokiej czci dla Najświętszego Sakramentu w całym świecie. Spraw też, aby wszyscy przyjmowali Twoje Święte Ciało, na klęcząco i do ust według Twojej Świętej Woli. Najłagodniejszy Baranku Boży, który jesteś Pięknem Doskonałym, ukrytym w Boskim Chlebie i Boskim Winie, bądź przez wszystkich uwielbiony i kochany na wieki! Oddal szatana, który często bezcześci Twoje Święte Ciało i Krew w Najświętszej Eucharystii. Mój ukochany Zbawco, napełnij moją duszę głęboką pokorą, nadzieją, która ufa nawet w sytuacjach po ludzku beznadziejnych, wiarą, która przenosi góry i taką miłością, jak Twoja, w doskonałym pełnieniu Woli Twego Przedwiecznego Ojca. Naucz mnie, bym zawsze spełniał to, o co poprosisz i kochał innych, jak Ty kochasz! Amen.

 

Pierwszy dzień 

      Najświętsze, Eucharystyczne Serce mojego Zbawcy i Odkupiciela, zlituj się nad biednymi grzesznikami i nawróć ich. Kochany, Słodki Panie Jezu, ja nędzne stworzenie proszę Cię o Łaskę wzrostu świętości w naszym codziennym życiu poprzez udzielanie daru Bożej Miłości i uwielbienia nade wszystko Najświętszej Eucharystii.

Oby miłość do Twej Świętej Obecności nieustannie kwitła w moim sercu. Najświętszy Odkupicielu, spraw cud, aby w każdym sercu wzrastała miłość do Najświętszej Eucharystii, lecz głównie w sercach Twoich kapłanów. Panie, zmaż Twoimi Krwawymi Łzami wszelką niegodność ich postępowania, aż zapłoną takim Ogniem Miłości, że pociągną na wyższy poziom duchowy puste serca dusz letnich i lekkomyślnych. Miłosierny Panie, obdarz Swoich kapłanów Łaską życia w świętej czystości. Udziel tej Łaski także mnie i wszystkim ludziom, którzy są daleko od Gorącego Ognia Twego Najświętszego Serca. Ochroń przede wszystkim czystość młodych dziewcząt i chłopców.

 Jezu Eucharystyczny, na nowo krzyżowany naszymi grzechami, które nas potępiają! Ofiaruj nam jeszcze raz Swoje przebaczenie. Wspomóż nas Duchem Świętym, by udzielił wszystkim Swych przemożnych Łask-Darów wraz z Owocami oraz wzmocnił w każdym Boże Cnoty: nieugiętą wiarę, niezachwianą nadzieję, nieobłudną miłość Bożą. Niech wszyscy obdarzeni darami Twojego Najświętszego Serca, staną się niewolnikami Twojej Miłości. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Drugi dzień

      Najukochańszy, Słodki Boży Baranku, ja marność nad marnościami pokornie proszę Twój Wielki, Święty Majestat o liczne, święte powołania kapłańskie i zakonne. Spraw Panie, aby w wielu sercach młodych chłopców zamieszkał Twój cichy Głos: „Pójdź za Mną”. Napełnij dusze młodych kapłanów, aby realizowali Łaskę kapłańskiej świętości w ich posługiwaniu. Proszę Cię też, Najwyższy Kapłanie, o Łaskę powołania zakonnego dla wielu młodych chłopców i dziewcząt. Spraw, Panie, aby stali się oni wzorem chrześcijańskich cnót w życiu, ogromnej pokory, Bożego posłuszeństwa, prawdziwej czystości duszy i ciała oraz życia w duchu świętego ubóstwa. Najświętsza Ofiaro, Ukrzyżowany Królu, daj Łaskę świętości wszystkim kapłanom świata. Zachowaj ich serca i umysły w prawdziwej miłości oraz roztropnej pobożności, aby jak najgodniej sprawowali Najświętszą Ofiarę, zwłaszcza piastując i rozdając Twoje Święte Ciało. Rozpal w sercach wszystkich kapłanów oraz sercach zakonnic i zakonników miłość do Najświętszego Sakramentu. Spraw, aby głównym źródłem ich duchowej siły stała się Eucharystia. Panie Jezu Chryste, udziel kapłanom Światła Twojego Ducha zarówno w postępowaniu, jak i w Słowie, a zwłaszcza w nawracaniu zatwardziałych dusz. Niech ogarnięci Twoją Miłością wstrząsną siłą przekonywającej argumentacji sumienia tych moralnych rozbitków.

     Oby ci nawróceni, nie lękali się i odtąd całą tylko ufność pokładali w Tobie, Najświętszy Panie, sami włączając się w podbój dusz, dla Bożego Królestwa. Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Trzeci dzień

      Bądź uwielbiony, mój Panie i Królu, który pozostałeś z nami na zawsze w Tajemnicy Eucharystii. Proszę Cię o duchową odnowę mojej i każdej parafii w moim najbliższym otoczeniu. Najmilszy Odkupicielu, proszę Cię o świętych kapłanów w mojej parafii. Spraw, by mój proboszcz stawał się coraz bardziej święty. Pomóż dobrze i roztropnie kierować powierzoną mu z Woli Bożej parafią, dbać o lud Boży i mienie, a także troszczyć się o Twoją Cześć w Świętej Hostii oraz Bożej Matki i Świętych.

     Panie, posłuż się także świętymi wikariuszami, aby pełni gorliwości pomagali proboszczowi w prowadzeniu ludu Bożego oraz dobrze nauczali podstaw wiary na kazaniach i katechezach. Udziel im daru wielkiej zażyłości z Bogiem, by zdołali odkrywać Bogactwa Twojego Najświętszego Serca. Najhojniejszy Panie, pomóż im godnie żyć w spokojnym pełnieniu swoich obowiązków, bez zaprzątania głowy troskami codziennego życia. Panie Jezu, spraw, aby organista oddał się całkowicie na Bożą służbę. Oby rozwijając talent i Łaskę, świecił przykładem pobożnego życia oraz dobrze prowadził śpiew w kościele. Słodki Jezu, pomóż również kościelnemu, aby jako święty człowiek dobrze wypełniał swoje obowiązki. Daj Panie, dobrych ministrantów i lektorów, by godnie służyli przy Ołtarzu, stając się wzorem w dążeniu do ewangelicznych ideałów. Nasz Zbawicielu, oby Żarliwy Ogień Twojego Serca ogarnął także świeckich parafian, którzy kierowani przez swoich kapłanów będą Cię kochać coraz bardziej. Mój Święty Mistrzu, dopomóż, by w całej parafii na zawsze królowała świętość życia, w pokorze, miłości i pokoju. Amen.

        Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Czwarty dzień 

      Najmilszy, Słodki Jezu, który przychodzisz do nas delikatnie w Świętej Hostii z bijącym Miłością Sercem i pukasz do naszych serc! Błagam Cię, wypędź Bożą Mocą szatana, który działa na mnie i na inne osoby oraz na miejsca, w których przebywa. Najdroższy Zbawicielu, pokornie Cię proszę, wyślij Swoich Świętych Aniołów do wszystkich Świątyń, aby stamtąd przegnali wszystkich szatanów, udaremniając ich zgubne działanie na kogokolwiek. Spraw, by nikt więcej nie odważył się Ciebie znieważać w Najświętszym Sakramencie. Wygoń szatana z naszych rodzin, zakładów pracy oraz z naszej Ojczyzny. Niech będzie wolne od wpływów szatana całe duchowieństwo, a przynajmniej w naszym kraju. Jezu Chryste, proszę Cię o wyrzucenie szatana modernizmu z Kościoła,  niech nie działa na nikogo! Amen.

   Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Piąty dzień 

     Ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami. W każdej godzinie, w każdym Tabernakulum świata powtarza się w Twojej opuszczonej, zdradzonej duszy Twoja Agonia z Getsemani. Lecz świat mimo to nie rozdziera swoich serc, lecz nadal rozdziera go niezgoda i nienawiść. Zdradzony Baranku, ratuj nas. Módlmy się gorliwie, aby we wszystkich sercach zapanowała święta zgoda i na zawsze odszedł szatan  niezgody. Miłosierny Jezu, ożyw dusze każdego z nas Twoim Chlebem z Nieba, jedynym Chlebem Życia Doskonałego. Tobie Panie, oddaję się na Twoją Służbę. Pragnę gorąco, by w mojej rodzinie zapanowały zgoda i pokój Boży. Spraw Panie, byśmy zrozumieli, że fundamentem rodzinnej jedności jest gorliwa cześć dla Najświętszego Sakramentu. Panie, pojednaj wszystkie kłócące się osoby zsyłając Bożych Aniołów Pokoju, aby uśmierzyli istniejące wśród ludzi na całym świecie konflikty i umocnili więzy miłości i pokoju. Jezu, Światłości świata, odmień każde Twoje ziemskie dziecko, zanim przyjdzie Twój Dzień. Amen.

   Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Szósty dzień

      Najczulszy Pasterzu, proszę Cię o Łaskę specjalnej czci i ochrony dla Najświętszego Sakramentu w tym ostatnim czasie Apokalipsy. Najdostojniejszy Królu, ześlij także dla mojej ochrony dodatkowych Aniołów, którzy pomogą osłonić mnie przed oczami szatanów. Spraw, aby duchy nieprawości z przestworzy nie widziały mnie, ani nie słyszały, ani nie rozbijały jakichkolwiek moich dobrych dzieł, które służą Bożej Chwale. Wyzwól od szatana te dusze, które znieważają Twoją Świętą Obecność w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.

        Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...Siódmy dzień

      Najukochańszy, Wszechmocny Boże udziel w tych ostatnich czasach mnie i moim najbliższym Łaski zachowania wierności wobec Ciebie oraz Twoich posłańców, a także wobec wszystkich Twoich poleceń i rozkazów. Królu królów, ja nędzny proch proszę Cię gorąco o Łaskę wytrwałości do końca życia bez grzechu ciężkiego. O, mój Jezu pełen Miłosierdzia, naucz mnie Twojej ogromnej Pokory i najdoskonalszej Miłości. Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Ósmy dzień 

      Królu Boleści, udręczony naszymi winami, proszę Cię o Łaskę rozpoznawania złych duchów działających na osoby, grupy ludzi oraz na miejsca, zadając śmiertelne ciosy duszom pozbawionym Bożego Oręża. Proszę Cię, Panie, o ten wielki Dar, aby wiedzieć, jaki duch jest, w kim. Dopomóż mi odkrywać w drugim człowieku diabelski jego wpływ, aby uniknąć wszelkich podstępów i zakusów demona, piekielnej żmii.

     Najświętszy Panie, pozwól mi też ustalić miejsca, w których działa zły duch. Ukrzyżowany Królu, uświęć nasze serca i umysły w walce z mocami królestwa ciemności. Ufamy, że otoczysz nas niezwyciężonym szańcem Twojej Eucharystycznej Najświętszej Obecności! Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Dziewiąty dzień 

     Nasz Ukochany Zbawicielu, Zwycięzco piekła! Ty nas wykupiłeś ze szponów diabła Swoją drogocenną Krwią! Ty, jako Pokarm Nieśmiertelności do końca pozostałeś z nami w Świętej Hostii! Bądź błogosławiony! Ja grzesznik, sama nicość błagam Cię, Mój Słodki Jezu, o wysłuchanie moich próśb, abym pokładał ufność w Tobie i kochał Cię ponad wszystko, a mojego bliźniego jak siebie samego. Pokornie proszę Cię o nawrócenie zatwardziałych grzeszników. Skrusz, Panie, nawet tych, którzy skamienieli w swej zatwardziałości. Daj Łaskę opamiętania i skruchy cudzołożnikom, oszustom, pijakom oraz innym ciężko grzeszącym, tym, którzy sami nigdy nie podźwigną się z upadku. Panie Jezu, spraw, aby małżonkowie z mojej parafii i z mojej Ojczyzny dochowali sobie wierności wychowując przykładnie dzieci w głębokiej czci do Najświętszego Sakramentu.

     Każdy z nas w swej bezsilności, osłabiony atakami złego ducha, nic sam nie może uczynić. Tylko Ty, Panie, jesteś naszą pociechą, naszą Miłością, naszą Siłą i Ocaleniem. Do końca umiłowawszy ludzi stałeś się Żertwą ofiarną za grzechy całego świata, od początku po kres czasów. Ulituj się jeszcze raz nad nami i wysłuchaj wszystkich błagań marnotrawnych córek i synów. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Modlitwy na zakończenie każdego dnia nowenny.

 

Modlitwa.

      O, Dobry i Najświętszy Jezu, pomimo mojej nędzy stoję w pokorze przed Twoim Obliczem i proszę Cię, Żywy i Prawdziwiwy Boże, o wysłuchanie wszystkich próśb, które zanoszę w tej Nowennie. Dziękuję gorąco za wszelkie otrzymane od Ciebie Dobro i Łaski. Synu Boga Żywego, który widzisz udrękę ludzkich dusz, spraw, abym żył Twoim Słowem i wierzył, że tylko Ty jesteś Źródłem i Sensem naszego istnienia, że tylko w Tobie mogę odnaleźć radość. Mój Zbawicielu, wierzę, że tylko z Tobą mogę pokonać zło. Powiększ w zmaganiach moją cześć dla Najświętszego Sakramentu, jako nieustannego Źródła duchowej Mocy i lotu wzwyż ku Bożym Wspaniałościom. Amen.

 

Modlitwa.

      Nasz Obrońco, który zostawiłeś Swoje Święte Ciało, jako Świętą Obecność i Nieodzowną Pomoc i Królewski Dar, spraw, aby udzielone przez Twoje Święte Ciało i Krew Łaski, służyły do obrony nas, znękanych grzeszników przed zakusami i atakami złych duchów. Ukochany Jezu, proszę Cię o tyle sił ducha i ciała, na ile to będzie konieczne w mojej działalności poświęconej Tobie i bliźnim. Amen.

 

Modlitwa.

      O, Najmilszy Odkupicielu, Cichy Baranku przez wieki prowadzony na rzeź, naucz mnie cierpliwości w znoszeniu cierpień, które w Swej Dobroci na mnie dopuszczasz. Dziękuję Ci za te drobne krzyżyki, dzięki którym choć w niewielkim stopniu mogę Ci pomóc, Jezu, w zbawianiu dusz. Chociaż królestwo ciemności wciąż trwa i zbiera obfite żniwo, całą nadzieję pokładam w Tobie i Twoich Obietnicach. Wierzę, że ja najnędzniejsze stworzenie wraz z duszami ofiarnymi, pokutującymi mogę Ci pomóc odzyskać, jak największą ilość dusz idących na wieczne potępienie. To Twoja ukryta Obecność, która jest Źródłem Wody Żywej i najpotężniejszą jej Siłą sprawia, że zdolni jesteśmy pokonać nawet nasze najcięższe słabości, grzechy oraz dźwignąć się z upadków. Ona to strzeże nas na Życie Wieczne i sprawia, że szkarłat naszych grzechów przemieni się, aż dusze nasze okryje najczystsza biel. O, Uwielbiany Najświętszy Sakramencie, pomóż mi, bym jako narzędzie Twej Miłości, mógł uratować jak najwięcej dusz! Amen.

 

Modlitwa.

      Matko Bożej Miłości, Ukochana Maryjo, uproś nam wszystkim niezwykłą moc w wypełnianiu Woli Bożej poprzez taką wiarę, jaką Ty posiadasz, taką samą miłość jak Twoja i takie samo zawierzenie jak Twoje. Naucz nas Dróg Świętości, abyśmy umieli ofiarować wszystko Bogu. Maryjo, powierzamy się Twojemu Niepokalanemu Sercu. Matuchno, naucz nas z żarliwością czcić i uwielbiać Twojego Boskiego Syna obecnego w Najświętszej Eucharystii. Jezu, który w każdej Mszy Świętej podczas misterium Swej Męki i Śmierci rodzisz się mistycznie na nowo i umierasz za grzechy całej ludzkości, zmiłuj się nad nami w Swoim Miłosierdziu. O, Panie, Ty jesteś moim Zbawieniem! Moja Ucieczko, Najświętsza Boża Rodzicielko! Ja skruszony grzesznik chcę ze wszystkich sił pomóc Ci w zbawianiu świata. Mój Mistrzu! Ukształtuj nas wszystkich na wzór Twojego Boskiego Obrazu. Za wszelką cenę muszę pozostać Ci wierny do końca, by zostać Twoim świętym uczniem. Amen.


  Litania do Przenajświętszego Sakramentu

 Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

 Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!

 Ojcze z Nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

 Synu, Odkupicielu świata, Boże, -...

 Duchu Święty, Boże, -...

 Święta Trójco, Jedyny Boże, -...

 Jezu, w Najświętszym Sakramencie, jako Bóg i człowiek obecny – zmiłuj się nad nami.

 Przedwieczne Słowo Ojca, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami-...

 Żywy Chlebie, któryś zstąpił z Nieba -...

 Najwyższa Tajemnico Wiary pod osłoną Eucharystii utajona -...

 Owocu Drzewa Życia tryskający Ogniem Najgorętszej Miłości -...

 Odżywiający to umierające w niewoli grzechu pokolenie -...

 Światłości, Mocy, Życie i Chwało Kościoła

 Hostio Święta, Czysta, Niepokalana, Wielkiej Chwały Najgodniejsza -...

 Nieustająca, Niekrwawa Ofiaro Nowego Przymierza -...

 Przebłaganie za żywych i umarłych -...

Jezu Sakramentalny Kapłanie i Ofiaro łącznie -...

 Pamiątko Cudów Bożych oraz Najświętszej Męki Pańskiej -…

 Najsłodsza Uczto, w której Aniołowie posługują -...

 Chlebie Nadprzyrodzony o odblasku Raju-..

 Źródło Łask wszelkich -...

 Pokarmie i Szczęśliwości wybranych -...

 Czystości Dziewic, Męstwo męczenników, Zbawienie błądzących -...

 Skarbie Najcenniejszy wspomagający cierpiących i pokutujących -...

 Wiatyku i Ratunku w godzinie śmierci -...

 Zadatku Chwalebnego Zmartwychwstania-..

 Korono i nagrodo wszystkich Świętych -...

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!

 

Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej Najświętszej, zachowaj nas, Panie.

Od pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota -...

Od lekkomyślności umysłu -...

Od wszelkich niebezpieczeństw oraz okazji do grzechu -...

Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim -...

Od grzechu każdego i śmierci wiecznej -...

 Przez Najświętsze Wcielenie Twoje, - wybaw nas, Panie!

 Przez gorzką Mękę i Śmierć Twoją -...

 Przez nieskończoną Miłość, którą okazałeś ustanawiając Najświętszy Sakrament -...

 Przez Swoją Największą Pokorę, z jaką nogi uczniom umywałeś -...

 Przez pięć Ran Twojego Najświętszego Ciała -...

 Przez Najdroższą Krew Twoją, którą na Ołtarzu zostawiłeś -...


 Abyś w nas wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku Najświętszemu Sakramentowi zawsze utrzymywał i     pomnażał,... my grzeszni Ciebie prosimy,-  wysłuchaj nas, Panie!

 Abyś nas przez tę Tajemnicę Najświętszego Sakramentu Miłości z Sobą coraz doskonalej jednoczył i w Łasce Swojej zachował,...

 Abyś nas od wszelkich błędów, wiarołomstwa, ślepoty serca oraz zasadzek wszystkich nieprzyjaciół uwolnił,...

 Abyś nas w godzinę zgonu tym Niebieskim Pokarmem wzmocnił, udzielając Łaski szczęśliwej śmierci,...

 Abyś nas na wieczne i chwalebne Życie wskrzesił,...

 Synu Boży, Źródło Łaskawości i Miłosierdzia, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

 

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!


Módlmy się.

     Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę Swojej Męki w Cudownym Sakramencie, błagamy Ciebie, spraw, abyśmy czcząc Najświętsze Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, przez Twoje Boskie Zasługi zapewnili sobie Królestwo Niebieskie, który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Tajemnica Piąta Światła Różańca Świętego, „Ustanowienie przez Pana Jezusa Sakramentu Ołtarza – Najświętszej Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa w Wielki Czwartek, w Wieczerniku w Jerozolimie”.


1 x Ojcze nasz...

        10x Zdrowaś Maryjo...

   1 x Chwała Ojcu...


Koronka do Najświętszej Eucharystii


Na wstępie:

1 x Ojcze nasz...1 x Zdrowaś Maryjo...Wierzę w Boga...3 x Chwała Ojcu...


Na dużych paciorkach 1x

Pełne Miłości i Bólu, Przeczyste Eucharystyczne Serce Jezusa, ratuj świat w tych czasach Apokalipsy.


Na małych paciorkach 10x

Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.


Na zakończenie 3x

Niech będzie pochwalone Przenajświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa Chrystusa,

Naszego Zbawiciela, Pana i Boga.


Modlitwa na zakończenie.

    Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę Swojej Męki w cudownym Sakramencie, błagamy Ciebie, spraw, abyśmy czcząc Najświętsze Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, przez Twoje Boskie zasługi, zapewnili sobie Królestwo Niebieskie, który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.