Nowenna do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Słowo wstępne.

     Duch Święty podyktował dnia 4.XI.1999 r. Żywemu Płomieniowi Nowennę do Swej Świętej Osoby. Nowenna ta, jest potężnym źródłem Łask i Darów Ducha Świętego. Duch Święty przenika Głębokości Samego Boga, zna najskrytsze myśli każdego człowieka i wie, co my uczynimy w przyszłości. Toteż prośmy Ducha Świętego o okrycie naszej nędznej duszy Królewskimi Darami, by nas oświecił i uświęcił zgodnie z Jego Świętą Wolą. Pocieszyciel przez tę modlitwę-Nowennę da tyle Światła i Mocy, że to zupełnie wystarczy do pełnej realizacji Woli Trójcy Przenajświętszej, która obecnie jest tak bardzo zapomniana. Ta Nowenna powinna być odmawiana, jako przygotowanie przed Świętem Zesłania Ducha Świętego przez dziewięć dni - najpierw prywatnie, później przez cały Kościół. Składa się ona z następujących tekstów: modlitwy wstępnej, modlitwy na każdy dzień Nowenny, Litanii już istniejącej, dziesiątki Świętego Różańca Świętego, trzecia Tajemnica Chwalebna – „Zesłanie Ducha Świętego na Najświętszą Maryję Pannę i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku”, Koronki, modlitwy na zakończenie Nowenny. Nowennę można odmawiać nieustannie bądź jeden raz w miesiącu (najbardziej wskazane - przez dziewięć dni przed pierwszą niedzielą miesiąca). Aby uzyskać wiele specjalnych Łask, można też odmawiać samą Koronkę do Ducha Świętego. Nie należy zadawać sobie trudu, jakie konkretne otrzymamy Łaski z powodu odmówienia tej Nowenny. O to zatroszczy się Sam Duch Święty, który prosi o rozpowszechnienie tej Nowenny po krańce ziemi i obiecuje każdemu, kto będzie szerzył Jej kult, że otrzyma tysiąckrotnie powiększone Łaski. Niech będzie Uwielbiony Pan za cuda Miłości i Miłosierdzia! Postarajmy się z pokorą i cierpliwością pełnić Jego Świętą Wolę. Wszyscy prawego serca przyjmijmy tę wyjątkową propozycję Ducha Świętego. Jej zlekceważenie sprawi, że o wiele więcej dusz pójdzie na wieczne potępienie.


Modlitwa wstępna.

     Mój Boże, Kochany Duchu Święty, zstąp na nas i poucz, jak mamy żyć w prawdzie Bożej Miłości. Spraw, abym otrzymał Łaski, o które Cię pokornie proszę i napełnij moją duszę Twoją Światłością. Proszę Cię o to serdecznie oraz Pośredniczkę Wszystkich Łask i Współodkupicielkę, Twoją Oblubienicę, Świętą Maryję. Duchu Święty, mam ufność w Tobie i zawsze pragnę pełnić Twoją Świętą, Wiekuistą Wolę. Amen.

 

Pierwszy dzień

     Najświętszy, Ukochany Duchu Święty Boże, Ty jesteś Oświeceniem ludzkich umysłów. Udziel mi szczególnego Daru - Łaski Rozumu, abym oświecony Twoim Świętym Światłem czynił to wszystko, czego Sam ode mnie żądasz. Duchu Święty, Prawdziwe Światło Sumień, spraw, abym mógł zjednoczyć mój umysł z Twoją Świętą Wolą. Dopomóż, abym umiał promieniować Twoimi Łaskami na inne dusze, które umiałyby korzystać ze zdroju Twoich Łask. Amen.

        Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Drugi dzień

     Najlepszy, Błogosławiony Darze, Święty Duchu Prawdy, udziel mi Twojego Świętego Daru Rady i tak działaj we mnie i przeze mnie, abym stał się Twoim najlepszym narzędziem. Uczyń to Panie, abym zgodnie z Twoją Świętą Wolą służył potrzebującym. Proszę Cię o tę Łaskę, abym mógł jeszcze bardziej wpłynąć na rozszerzenie Niebieskiego Królestwa. Wpłyń też na wszystkich biednych, zagubionych grzeszników, aby z Bożą pomocą nauczyli się prostować kręte zawiłości swojej duszy i na pozór zmarnowanego swojego losu. Amen.

        Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Trzeci dzień

     Duchu Święty Ogniu Miłości, Ty, który jesteś Dawcą i Wzorem Męstwa, spraw, abym zawsze był mężny we wszystkim, co przynosi większą Chwałę Bogu. Naucz mnie, bym bez oporu z entuzjazmem głosił Twoje Święte Słowa, które mi polecisz przekazać. Nie pozwól mi stchórzyć ani zwątpić. Gdy zaś codzienne życie będzie mnie obarczać coraz większym ciężarem Krzyża, Ty, Najświętszy Duchu, wejrzyj na moją marność i słabość oraz pomóż mi nieść Go z miłością do końca. Powierzam Ci się całkowicie! Spraw, bym zawsze umiał pomóc złamanym sercom braci, którzy w każdej chwili swoimi grzechami krzyżują Syna Człowieczego i sprawiają niewysłowiony ból Jego Najświętszej Matce. Amen.

        Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Czwarty dzień

     Duchu Święty, który jesteś Świętą Umiejętnością, udziel mi Łaski Umiejętności, abym mógł bez zarzutu pełnić Bożą Wolę. Uczyń mnie naczyniem Światła oświecającego mój umysł na tyle, bym mógł zrealizować wszystkie polecenia w pracy dla osiągnięcia Bożego Królestwa. Spraw, bym przynosił owoce świętości pełniąc Twoją Świętą Wolę i abym na zawsze odwrócił się od mojej woli, chwiejnej i grzesznej. Amen.

        Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Piąty dzień

     Duchu Święty Boże, Źródło i Siło wszelkiej Pobożności, która od Ciebie pochodzi i do Ciebie powraca, udziel mi Daru Świętej Pobożności. Prowadząc nas Swoją Światłością nie pozwól, abyśmy mieli dwie twarze, jak faryzeusze: na pozór pełniący służbę Bożą, w rzeczywistości służbę bożkom, mamonie. Panie Łaskawy, chroniąc mnie przed wszelkim złem spraw, bym zawsze dawał dobry przykład bliźnim i szczerze spełniał akty miłości wobec nich. Obym nigdy nie usłyszał nagany Mistrza z Nazaretu: „Groby pobielane”. Skrzydlata Gołębico, rozpal Twoją Świętą Łaską tak moją wiarę i pobożność, bym nimi promieniował na znękane dusze. Oby ci grzesznicy zrozumieli, że Bóg jest Nieskończoną Miłością i nigdy nikogo nie opuszcza. On nawróconych zaprowadzi do szczęśliwego życia z Nim, wybawiając od zła. Amen.

        Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Szósty dzień

     Duchu Święty, który jesteś Najwyższą Mądrością, obdarz nas Łaską Bożej Mądrości. Bądź naszym Przewodnikiem w prawdziwym rozpoznawaniu istniejącej rzeczywistości. Oświecaj mnie Twym Światłem, abym na zawsze porzucił mądrość i ułudę tego świata wraz z jego władcą, szatanem. Niech w moim sercu zakróluje tylko Mądrość i Sprawiedliwość Boża. O, Ukochany Stworzycielu, który stale nas odnawiasz Swoją Światłością i mnie ożywiasz Swoim Żarem Miłości, spraw, bym pomagał wątpiącym oraz zrozpaczonym, by uwierzyli, że po oczyszczeniu odrodzą się na nowo, a w wieczności osiągną pełnię szczęśliwości w Twoim Królestwie. Amen.

   Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


 

Siódmy dzień

     Duchu Święty, który dajesz wielką Łaskę Bożej Bojaźni, spraw, abym nigdy nie odważył się wystąpić przeciw Twojej Świętej Woli. Duchu Święty Prawdy, naucz mnie, aby przed Twoim Świętym Majestatem każdy człowiek zobaczył swoją niegodność i z wielką bojaźnią zbliżał się do Boga. Obdarz też moją nędzną duszę prawdziwą Bożą Bojaźnią, abym nigdy nie skalał swojego serca przeciwko Tobie, ani zuchwałością, ani lekceważeniem, ani buntem. Najwspanialszy Oświecicielu, prowadź mnie Swoimi Drogami, abym umiejętnie przekazywał tym wątpiącym i zagubionym w ciemnościach prawdziwe drogi wiodące do lepszego poznania Boga. Amen.

        Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Ósmy dzień

     Duchu Święty Nieskończonej Miłości i Czułości, udziel Swoich Darów i Owoców całemu Bożemu ludowi w Świętym Kościele. Spraw, Przedwieczna Mądrości, aby kapłani, biskupi i kardynałowie otworzyli swoje serca na Twoje Światło i doskonale wypełniali Twoją Świętą Wolę, także wtedy, gdy podczas próby oczyszczającego ognia tak jak umęczony Jezus, będą dźwigali z bólem i ze łzami ciężki Krzyż. Głównie z powodu błędów modernizmu i wszelkich odstępstw ignorujących Twoją Prawdę, Święty Duchu. Najświętszy Duchu, spraw, niech Twoja Łaska przeniknie na zawsze wszystkie serca w Twoim Kościele. Módlmy się o przezwyciężenie działań złego, a zwłaszcza wszystkich podziałów zarówno w Kościele Katolickim, jak i pomiędzy chrześcijanami, bowiem Agonia Jezusa Chrystusa wciąż trwa. Najświętszy Duchu, spraw, niech Twoja Łaska przeniknie na zawsze wszystkie serca podzielonego Kościoła, by wszyscy zrozumieli i uznali swoje błędy, jednocząc się, gdy nadejdzie Błogosławiona Jedność, rozkwitnie prawdziwa Wiosna Kościoła. Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Dziewiąty dzień

     Ukochany, Błogosławiony Uświęcicielu naszych serc i dusz, w tym ostatnim dniu Nowenny wysłuchaj i spełnij te nasze prośby i błagania, które są zgodne z Twoją Świętą Wolą. Panie pełen Współczucia, udziel zarówno mnie jak i moim bliskim oraz znajomym, wrogom i wszystkim ludziom na świecie takich Łask, które będą niezbędne do wypełnienia Twojej Świętej Woli. Panie wszelkiego stworzenia, naucz nas słuchać Ciebie tak, jak tego pragniesz. Spraw, abyśmy zawsze pamiętali o Twojej Dobroci i jako nawróceni grzesznicy oczekiwali na nadejście Dnia Chwały wraz z całkowitym triumfem Dwóch Serc: Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, Twojej Umiłowanej Oblubienicy. Wówczas to dla nawróconego i odrodzonego pokolenia przeminą dni ciemności, a każda pustynia i kryjówki zła znikną z powierzchni ziemi. Amen.

    Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Litania do Ducha Świętego.

 Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

 Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

 Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.

 Duchu Święty, Boże -...

 Święta Trójco, Jedyny Boże -...

 Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący - zmiłuj się nad nami.

 Duchu Święty Mądrości -...

 Duchu Święty Bojaźni Bożej -...

 Duchu Święty Łaski i Miłosierdzia -...

 Duchu Święty Wiary, Pokoju i Miłości -...

 Duchu Święty Pokory i Czystości -...

 Duchu Święty Cierpliwości -...

 Duchu Święty Skruchy i Żalu -...

 Duchu Święty Światłości serca -...

 Duchu Święty Wesele wybranych -...

 Duchu Święty Oświecicielu Proroków -...

 Duchu Święty Mądrości Apostołów -...

 Duchu Święty Czystości panieńskiej -...

 Duchu Święty Pocieszycielu nasz -...

 Duchu Święty Wodzu i Przewodniku nasz -...

 

 Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.

 Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.

 

Od wszelkiego grzechu i pokusy doń - wybaw nas Duchu Święty Boże.

 Od sprzeciwiania się uznanej Prawdy Wiary Świętej -...

 Od grzechu przeciw ufności w Miłosierdzie Boże -...

 Od wszelkiej rozpaczy -...

 Od złości i nienawiści -...

 Od zatwardziałości serca -...

 Od wszelkiego niedbalstwa -...

 Od wszystkich złych i nieczystych spraw i myśli -...

 Od nagłej i niespodziewanej śmierci -...

 Od potępienia wiekuistego -...

 My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy - wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże!

 Abyś raczył rządzić Twoim Świętym Kościołem i zachował Go,

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

 Abyś Namiestnika Apostolskiego i wszystkich duszpasterzy w świętej pobożności utrzymać raczył -...

 Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył -...

 Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył

 Abyś myśli nasze ku pożądaniu Niebieskich Rzeczy podnosić raczył -...

 Abyś nas oczyściwszy, na godne mieszkanie dla Siebie poświęcić raczył-...

Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył -

 Abyś nas w Łasce Twojej utwierdzić i zbawić raczył -...

 Abyś nas wszystkich do uczestnictwa Chwały Wiekuistej doprowadzić raczył-...

 Przez wieczne pochodzenie Twoje od Ojca i Syna - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

 Przez Poczęcie Maryi Dziewicy, Najświętszej Matki Jezusa Chrystusa -...

Przez Twoje przyjście w Językach Ognistych-...

Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli -...


 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Duchu Święty.

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Duchu Święty.

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Duchu Święty.


                                                          Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

 

                                                W. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.                    

                                                O. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.

                                                W. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

                                                O. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

 

Tajemnica Trzecia Chwalebna Różańca Świętego, "Zesłanie Ducha Świętego na Najświętszą Maryję Pannę i Apostołów zgromadzonych  na modlitwie w Wieczerniku".                                                            Ojcze nasz... 1 x

                                                           Zdrowaś Maryjo... 10x

 Chwała Ojcu... 1 x


                                                           Koronka do Ducha Świętego.

 

Na wstępie:

Ojcze nasz... ·Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga...  · Chwała Ojcu... 3 x


Na dużych paciorkach 1x

Duchu Święty, ześlij na moją duszę 7 Darów i 12 Owoców Swojego Świętego Ducha


Na małych paciorkach 10x

Duchu Święty, kocham Cię, oświeć mnie.


Na zakończenie 3x

Niech Moc Ducha Świętego przeniknie i naprawi mnie i cały świat.


Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.

     O, Duchu Święty, Boże, dziękuję Ci za Łaski, Dary oraz Owoce, jakich mi raczyłeś udzielić. Spraw, o Boże Wszechmocny i Wszechpotężny, niech zawsze pełnię Twoją Świętą Wolę. Daj, o Panie, aby te Łaski, które dziś uzyskaliśmy dzięki Twojej pomocy zostały rozprzestrzenione na wszystkie dusze świata. Amen.